FANDOM


Az 1992. évi LXIII. törvény (a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról):

Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal 
összhangban - a személyes adatok védelmét, valamint a közérdekű adatok 
megismeréséhez való jog érvényesülését szolgáló alapvető szabályokról a 
következő törvényt alkotja:

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A törvény célja

1. § (1) E törvény célja annak biztosítása, hogy - ha e törvényben meghatározott 
jogszabály kivételt nem tesz - személyes adatával mindenki maga rendelkezzen, és 
a közérdekű adatokat mindenki megismerhesse.

(2) E törvényben foglaltaktól eltérni csak akkor lehet, ha azt e törvény 
kifejezetten megengedi.

(3) E törvény szerint megengedett kivételt csak meghatározott adatfajtára és 
adatkezelőre együttesen lehet megállapítani.

Értelmező rendelkezések

2. § E törvény alkalmazása során

1. személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: 
érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó 
következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, 
amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;

2. különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai 
véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más meggyőződésre,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint a 
büntetett előéletre

vonatkozó személyes adatok;

3. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot ellátó szerv 
kezelésében lévő, a személyes adat fogalma alá nem eső és a törvényben 
meghatározott kivételek körébe nem tartozó adat;

4. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok felvétele 
és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra 
hozatalt), adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további 
felhasználásuk megakadályozása is;

5. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára 
hozzáférhetővé teszik;

6. nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

7. adatkezelő: a 4. pontban meghatározott tevékenységet végző vagy mással végeztető 
szerv vagy személy;

8. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a 
helyreállításuk nem lehetséges;

9. jogszabály: a törvény, az 1. § (1) bekezdése, a 6. § (1) bekezdése, a 12. § (1) 
bekezdése, a 24. §, a 25. § és a 28. § (2) bekezdése tekintetében a helyi 
önkormányzat rendelete is.

II. fejezet

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

Adatkezelés

3. § (1) Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben 
- helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

(2) Különleges adat akkor kezelhető, ha

a) az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy

b) a 2. § 2. a) pontjában foglalt adatok esetében, az nemzetközi egyezményen 
alapul, vagy Alkotmányban biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a 
nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy a bűnüldözés érdekében törvény elrendeli;

c) egyéb esetekben azt törvény elrendeli.

(3) Törvény közérdekből - az adatok körének kifejezett megjelölésével - 
elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a 
nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében 
írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az 
érintett a hozzájárulását nem adta meg.

(4) Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése 
során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok 
tekintetében.

(5) Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való 
hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni.

4. § A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi 
jogait - ha törvény kivételt nem tesz - az adatkezeléshez fűződő más érdekek, 
ideértve a közérdekű adatok nyilvánosságát (19. §) is, nem sérthetik.

Az adatkezelés célhoz kötöttsége

5. § (1) Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és 
kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg 
kell felelnie e célnak.

(2) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának 
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél 
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

(3) Kötelező adatszolgáltatáson alapuló adatkezelést közérdekből lehet elrendelni.

6. § (1) Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az 
adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell 
jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is.

(2) Az érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról, és arról, hogy az 
adatot kik fogják kezelni. A tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály 
rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat
 felvételéről.

Az adatok minősége

7. § (1) A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;

b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;

c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához 
szükséges ideig lehessen azonosítani.

(2) Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel 
alkalmazása tilos.

Adattovábbítás, az adatkezelések összekapcsolása

8. § (1) Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor 
kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, 
és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

(2) Az (1) bekezdést kell alkalmazni az ugyanazon adatkezelő, valamint az állami és 
az önkormányzati szervek által kezelt adatok összekapcsolására is.

Adattovábbítás külföldre

9. § Személyes adat az országból - az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától 
függetlenül - külföldi adatkezelő részére csak akkor továbbítható, ha az érintett 
ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt lehetővé teszi, feltéve hogy az adatkezelés 
feltételei a külföldi adatkezelőnél minden egyes adatra nézve teljesülnek.

Adatbiztonság

10. § (1) Az adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles 
továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani 
azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és 
titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

(2) Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 
nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg a sérülés vagy a megsemmisülés ellen.

Az érintettek jogai és érvényesítésük

11. § (1) Az érintett

a) tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről (12. és 13. §), valamint

b) kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt 
adatkezelések kivételével - törlését (14-16. §).

(2) Az adatvédelmi nyilvántartásba [28. § (1) bek.] bárki betekinthet, az abban 
foglaltakról feljegyzést készíthet és kivonatot kérhet. A kivonatért díjat kell 
fizetni.

12. § (1) Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt 
adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, 
hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adattovábbításra 
vonatkozó nyilvántartás és ennek alapján a tájékoztatási kötelezettség időtartamát 
az adatkezelést szabályozó jogszabály korlátozhatja. A korlátozás időtartama 
személyes adatok esetében öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz évnél 
rövidebb nem lehet.

(2) Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 
legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a 
tájékoztatást.

(3) A (2) bekezdésben foglalt tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a 
folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még 
nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett 
költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a 
tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

13. § (1) Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha 
azt a 16. §-ban meghatározott esetekben a törvény lehetővé teszi.

(2) Az adatkezelő köteles az érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát 
közölni.

(3) Az elutasított kérelmekről az adatkezelő az adatvédelmi biztost évente értesíti.

14. § (1) A valóságnak meg nem felelő adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles.

(2) A személyes adatot törölni kell, ha

a) kezelése jogellenes;

b) az érintett - a 11. § (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak szerint - kéri;

c) az adatkezelés célja megszűnt.

(3) A törlési kötelezettség - jogellenes adatkezelés kivételével - nem vonatkozik 
azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére 
vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni.

15. § A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni 
kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés 
mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos 
érdekét nem sérti.

16. § Az érintett jogait (11-15. §) törvény az állam külső és belső biztonsága, így 
a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy bűnüldözés érdekében, továbbá 
állami vagy helyi önkormányzati pénzügyi érdekből, valamint az érintett vagy mások 
jogainak védelme érdekében korlátozhatja.

Bírósági jogérvényesítés

17. § (1) Az érintett, jogainak megsértése esetén, az adatkezelő ellen a bírósághoz 
fordulhat.

(2) Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő 
köteles bizonyítani.

(3) A perre az a bíróság illetékes, amelynek területén az adatkezelő székhelye van. 
A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.

(4) Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, 
az adat helyesbítésére, törlésére kötelezi, illetőleg az adatvédelmi biztost arra 
kötelezi, hogy az adatvédelmi nyilvántartásba való betekintést tegye lehetővé.

(5) A bíróság elrendelheti ítéletének az adatvédelmi nyilvántartásba történő 
bejegyzését, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett, e törvényben 
védett jogai megkövetelik.

Kapcsolódó szócikkek Szerkesztés

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.