FANDOM


A 2003. évi C. törvény (az elektronikus hírközlésről) 2. részének III. fejezete szól a Nemzeti Hírközlési Hatóság felállításáról.

III. Fejezet

A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG FELADATAI ÉS FELÉPÍTÉSE

A Nemzeti Hírközlési Hatóság

9. § (1) A Nemzeti Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: hatóság) országos 
hatáskörű, jogi személyiséggel rendelkező közigazgatási szerv. A hatóság 
irányítását a Kormány, felügyeletét a miniszter látja el.

(2) A hatóság feladata - különösen a 2-3. §-okban meghatározott céloknak és 
alapelveknek megfelelően - az elektronikus hírközlési piac zavartalan, 
eredményes működésének és fejlődésének, az elektronikus hírközlési 
tevékenységet végzők és a felhasználók érdekei védelmének, továbbá a tisztességes, 
hatékony verseny kialakulásának, illetve fenntartásának 
elősegítése az elektronikus hírközlési ágazatban, valamint az elektronikus 
hírközlési tevékenységet végző szervezetek és személyek jogszabályoknak 
megfelelő magatartásának felügyelete.

(3) A hatóság feladatát és hatáskörét önállóan, a jogszabályoknak és a Kormány 
döntéseinek megfelelően gyakorolja.

(4) A hatóság önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv, amely a 
feladatai ellátásával összefüggő kiadásokat saját bevételéből fedezi.

(5) A hatóság bevételét képezik a frekvencia díjak mindenkori költségvetési 
törvényben meghatározott része, az azonosítók lekötéséért és használatáért, 
továbbá a hatósági eljárásért fizetett díjak, valamint a felügyeleti díj, 
amelyeket a hatóság hatékony, magas szakmai színvonalú működtetésére kell 
felhasználni. A befolyt bevételekről és azok felhasználásáról készült 
kimutatást a külön jogszabályban meghatározott tartalommal a hatóság évente 
közzéteszi.

(6) A hatóság tevékenységével összefüggésben felmerült költségek fedezése 
érdekében az elektronikus hírközlési szolgáltatók felügyeleti díjat kötelesek 
fizetni. A díj mértéke az elektronikus hírközlési szolgáltató elektronikus 
hírközlési szolgáltatásaiból származó előző évi nettó árbevételének legfeljebb 
0,35%-a, előző évi árbevétel hiányában a tárgyévi árbevétel egész évre vetített 
időarányos része. A felügyeleti díj mértékét a törvény által megengedett 
határokon belül évente a miniszter rendeletben határozza meg.

(7) A felügyeleti díjat negyedévente - a negyedév végéig - kell a hatóság 
részére befizetni.

(8) Amennyiben a hatóság e törvényben meghatározott bevételei egy költségvetési 
évben meghaladják a jogszabályban meghatározott feladatai ellátásához 
kapcsolódó kiadások összegét, a többletet a hatóság éves beszámolójának 
elfogadását követően - a tárgyévben teljesített felügyeleti díjbefizetések 
arányában és legfeljebb azok mértékéig - a tárgyévet követő évben fizetendő 
felügyeleti díjban jóvá kell írni.

(9) A hatóság szervezeti egységei: a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa (a 
továbbiakban: Tanács) és a Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: 
Hivatal).

10. § A hatóság

a) szükség szerint, de legalább évente nyilatkozik a hatáskörével összefüggő, 
elektronikus hírközlésre vonatkozó jogszabályok megalkotásának, illetőleg 
módosításának szükségességéről, közreműködik a hatáskörével összefüggő 
jogszabályok előkészítésében;

b) nyilvános meghallgatást tart;

c) évente beszámolót készít - a miniszter útján - a Kormánynak és az 
Országgyűlés illetékes bizottságának az elektronikus hírközlési piaci verseny 
magyarországi alakulásáról, e beszámolót közzéteszi, és annak összefoglalóját 
egy országos napilapban megjelenteti;

d) a szabályozói, szakmapolitikai, piacélénkítési és pályáztatási döntések 
megalapozása érdekében felméri és folyamatosan elemzi a hírközlési és az ehhez 
kapcsolódó informatikai piac működését;

e) a szabályozói és hírközlés-politikai döntések és elemzések módszertani 
megalapozása érdekében, továbbá a hírközlési ágazat felhasználóbarát információ 
szolgáltatásának biztosítása érdekében folyamatosan értékeli a hírközlési piac 
helyzetét, és erről összehasonlító elemzéseket készít;

f) az e törvényben meghatározottak szerint megállapítja az érintett piacokat, 
elemzi az érintett piacokon fennálló versenyt, illetve annak hatékonyságát, 
azonosítja az egyes érintett piacokon jelentős piaci erővel rendelkező 
szolgáltatókat, valamint meghatározza a jelentős piaci erővel rendelkező 
szolgáltatókat terhelő kötelezettségeket;

g) eljár a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató számára megállapított 
egyes kötelezettségek teljesítésével, illetve megszegésével összefüggésben;

h) hivatalból vagy kérelemre eljár az elektronikus hírközlésre vonatkozó 
szabály megsértése miatt, illetve szerződéskötéssel kapcsolatos jogviták 
esetén indított eljárásokban;

i) eljár hálózati szolgáltatásokkal összefüggésben kialakult árpréssel 
kapcsolatos ügyekben;

j) közzéteszi a jogszabályban előírt nyilvántartásokat, adatokat, döntéseket;

k)

l) koordinálja az elektronikus hírközléssel kapcsolatos, külön jogszabályban 
meghatározott honvédelmi, rendvédelmi, nemzetbiztonsági és védelmi 
felkészítési, valamint az ezekkel kapcsolatos adatszolgáltatási feladatok 
végrehajtását, működteti az informatikai és hírközlési ágazat ügyeleti 
szolgálatát;

m) eljár az elektronikus hírközlési szolgáltatások bejelentésével, a polgári 
célú frekvenciagazdálkodással, az azonosítógazdálkodással, a jogszabályban 
előírt nyilvántartások vezetésével, a zavarelhárítással, a piacfelügyelettel, 
az ingatlanhasználattal, az elektronikus hírközlési építmények 
engedélyezésével, az építésfelügyelettel kapcsolatos hatósági ügyekben;

n) eljár a Kormány, illetve a miniszter hatáskörébe nem tartozó, polgári célú 
frekvenciagazdálkodással kapcsolatos ügyekben;

o) zártcélú hálózatok létesítése, összekapcsolása, fejlesztése, korszerűsítése 
során a zártcélú hálózatokról szóló jogszabály szerint egyeztet a 
hálózatgazdákkal;

p) ellenőrzi a kijelölt vizsgáló, ellenőrző, illetve tanúsító szervezeteket;

q) elektronikus hírközlési szakhatóságként jár el;

r) ellátja az Egyetemes Elektronikus Hírközlési Támogatási Kassza 
működtetésével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott feladatokat;

s) ellátja az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal 
kapcsolatos, jogszabályban meghatározott feladatokat;

t) ellátja a jogszabályban meghatározott egyéb feladatokat.

11. § (1) A rádiótávközlési és rádióspektrum-politika érvényesítése érdekében 
a hatóság és a nem polgári célú frekvenciagazdálkodási feladatokat ellátó 
hatóság (a továbbiakban együtt: frekvenciagazdálkodó hatóságok) műszaki tervet 
készít a szabályozás előkészítése érdekében:

a) a frekvenciasávok újrafelosztására, illetőleg átrendezésére;

b) a frekvenciák kiosztására (csatornakiosztási tervek);

c) az egyes rádióalkalmazásokra vonatkozó használati feltételekre;

d) a frekvenciahasználat feltételeire.

(2) A hatóságnak a frekvenciák káros zavarástól mentes felhasználása és a 
nemzetközi kötelezettségek érvényesítése érdekében szükség szerint operatív 
nemzetközi frekvenciakoordinációt kell végezni.

(3) A frekvenciagazdálkodó hatóságok kötelesek a frekvenciahasználattal 
kapcsolatos nemzeti, illetve nemzetközi megállapodásokon alapuló nemzetközi 
rádiómegfigyelést, ellenőrzést, felderítést, zavarvizsgálati és zavarelhárítási 
tevékenységet végezni, amelynek során jogosultak a rádióadások műszaki-forgalmi 
megfigyelésére és azok rögzítésére, jogszabályban meghatározott feltételek 
szerint.

(4) A hírközlés védelme, a frekvenciahasználat hatékonysága és káros zavaroktól 
való mentessége, valamint az elektromágneses összeférhetőség (EMC) biztosítása 
céljából a frekvenciagazdálkodó hatóságoknak saját rádiómérő és 
rádió-zavarelhárító szolgálatot kell fenntartaniuk.

12. § A hatóság a frekvenciagazdálkodással kapcsolatban:

a) közzéteszi a rádiófrekvencia-használatra vonatkozó rádiófrekvencia sáv 
felhasználási és kiosztási követelményeket és feltételeket;

b) közzéteszi a rádiófrekvencia használati jogának megszerzésére vonatkozó 
feltételeket, eljárási szabályokat, továbbá a díjakkal és illetékekkel 
kapcsolatos információkat;

c) közzéteszi a szolgáltatásnyújtási célú rádiófrekvenciák, valamint azonosítók 
használati jogának megadásával kapcsolatos döntéseket; valamint

d) gondoskodik az a)-c) pont alatti információk rendszeres, naprakész 
nyilvántartásáról és a vonatkozó adatbázis fejlesztéséről.

13. § (1) A hatóság bejelenti az Európai Bizottságnak a szabályozott, de a 
műszaki szabványok és szabályok területén történő információszolgáltatásról 
szóló külön jogszabály szerint be nem jelentett interfészeket.

(2) A hatóság értesíti az Európai Bizottságot azokról az interfész típusokról, 
amelyeket a nyilvános elektronikus hírközlési hálózatok üzemeltetői kínálnak.

(3) A hatóság értesíti az Európai Bizottságot, ha megállapította, hogy valamely 
berendezés megfelel a forgalomba hozatali követelményeknek, ugyanakkor

a) a hálózatban súlyos kárt vagy káros rádiófrekvenciás zavart okoz, vagy

b) károsan befolyásolja a hálózatot vagy annak működését, és ezért 
felhatalmazást adott a csatlakoztatás megtagadására, a készülék 
összeköttetésének megszüntetésére, illetve az üzemeltetésből történő 
kivonására.

Kapcsolódó szócikkek Szerkesztés

Külső hivatkozások Szerkesztés

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.