FANDOM


Az alábbi példalevél egy hazánkban följelentett spamet küldő személy elleni kéretlen elektronikus hirdetéssel kapcsolatos felügyeleti eljárás (a hirdető személyazonosságának megállapíthatatlansága miatti) megszüntetéséről szóló végzés a Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatalától:

A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala (továbbiakban: Hivatal) a Sipos Zoltán
(a továbbiakban: Kérelmező) kérelmére indult elektronikus hirdetéssel kapcsolatos 
felügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

                  végzést.

A kérelem alapján indult eljárást

                 megszüntetem.

Jelen határozat ellen annak közelésétől számított tizenöt napon belül a Nemzeti 
Hírközlési Hatóság Tanácsa Elnökének címzett, de az elsőfokú határozatot hozó
szervnél benyújtott fellebbezésnek van helye, amelynek a határozat végrehajtására
halasztó hatálya van. A benyújtott fellebbezéshez csatolni kell a fellebbezési
illeték összegének megfelelő, 5000 Ft (azaz ötezer forint) értékű illetékbélyeget.
A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására jelenleg nincsen mód.


                  Indoklás

A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatal (továbbiakban: Hivatal) az Ekertv. 16. § (6) 
bekezdésében foglalt jogkörében eljárva kérelemre visgálta a Tóth Róbert hirdető 
által a ***@chello.hu elektronikus levelezési címről a Kérelmező ***@gmail.com
elektronikus levelezési címére előzetes hozzájárulása hiányában küldött
elektronikus hirdetést. A Hivatal a tényállás tisztázása érdekében bizonyítási
eljárást folytatott le.

A hirdető (ellenérdekű fél) azonosítására tett intézkedések nem vezettek
eredményre. A fentiekre tekintettel az lejárás további folytatásától eredmény nem 
várható, így az eljárás megszüntetése vált indokolttá. Amennyiben a hirdető holléte
a későbbiekben ismertté válik, a Kérelmező igényét vele szemben a hatályos
jogszabályok szerint érvényesítheti.

A bizonyítási eljárás során megállapításra került, hogy a kéretlen elektronikus 
hirdetés feladójánál szereplő 06-70-***-**** mobiltelefonszám a Vodafone 
Magyarország Zrt. szolgáltatóhoz tartozó titkos szám, amelyet az adatvédelmi 
törvényeknek megfelelően a szolgáltató csak büntetőügyben tett megkeresés esetén
adhat ki. Az elektronikus hirdetéssel kapcsolatos felügyeleti eljárás a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény (Ket.) hatálya alá tartozik, ilyen eljárás során tehát a Hivatal
nem kötelezheti a szolgáltatót ügyfelei - személyes adatnak minősülő -
telefonszámának kiadására.

A fentiekre való tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

A jelen végzés meghozatalára az Ekertv. 14. (2) és (8) bekezdése, 16. § (6) és
(8) - (14) bekezdései, valamint a Ket. 31.§ -a, 71. § (1) bekezdése és 72. § (2)
bekezdése, illetve a fent hivatkozott jogszabály alapján került sor.

A fellebbezési jogra a Ket. 98. § és 99. § (1) bekezdése, valamint az Ekertv. 16.
§ (6) bekezdése az irányadó, a fellebbezési illeték mértékére az illetékekről szóló
1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 29. § (2) bekezdése, a megfizetés
módjára az Itv. 73. § (1) bekezdés rendelkezése az irányadó.

Jelen határozatot a Hivatal nevében, a Hivatal Főigazgatójának rám ruházott
hatáskörében hoztam.

Budapest, 2006. augusztus 2.


                   Spakievics Sándor főigazgató nevében

                    dr. Sylvester Nóra
                     igazgató

(A levélből a személyek azonosítására alkalmas közvetlen elemek törölve.)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

A Wikia-hálózat

Véletlen wiki