FANDOM


A reklámfelügyeleti eljárás a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség által kérésre vagy hivatalból indított ellenőrzési eljárás, amely spamek esetében is kérhető. Büntetés esetén Gazdasági Versenyhivatal vagy a bíróság jár el. Az eljárás szankciója eltiltás és pénzbírság is lehet.

A jogi hátteret az 1997. évi LVIII. törvény biztosítja, mely 1997. szeptember elsején lépett hatályba.

A törvény szövege Szerkesztés

A reklámfelügyeleti eljárás

15. § (1) A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: főfelügyelőség) - első 
fokon a megyei (fővárosi) fogyasztóvédelmi felügyelőségek (a továbbiakban: 
felügyelőség) - látja el a gazdasági reklámtevékenységre vonatkozó rendelkezések 
betartásának ellenőrzését; ezen belül lefolytatja az e rendelkezések megsértése 
miatti eljárásokat.

(2) A Tpvt. rendelkezéseibe is ütköző reklám esetén a Tpvt.-ben meghatározottak 
szerint a bíróság, illetve a Gazdasági Versenyhivatal jár el.

(3) Az e törvény szerinti eljárás lefolytatása nem zárja ki, hogy a sérelmet 
szenvedett fél személyhez fuződő jogainak megsértése esetén igényét közvetlenül a 
bíróság előtt érvényesítse a polgári jog általános szabályai szerint. Ha a polgári 
jogi felelősség szabályai szerint kártérítés címén megítélhető összeg nem áll 
arányban a felróható magatartás súlyosságával, a bíróság a jogsértőre közérdekű 
célra fordítható bírságot is kiszabhat.

16. § (1) A reklámfelügyeleti eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.

(2) A reklámfelügyeleti eljárás kérelemre indul, ha a gazdasági reklámtevékenységre 
vonatkozó rendelkezés megsértése valakinek a jogát vagy jogos érdekét sérti. Ha a 
sérelmet szenvedett fogyasztó személye nem állapítható meg, illetve, ha az igények 
érvényesítése a sérelmet szenvedett fogyasztók számára tekintettel nem lenne 
célravezető, az eljárás megindítására a fogyasztók érdekvédelmét ellátó 
közigazgatási szervek és társadalmi szervezetek is jogosultak.

(3) A reklámfelügyeleti eljárás a gazdasági reklámtevékenységre vonatkozó 
rendelkezéseket megsértő reklám közzétételét követő egy éven túl nem indítható meg. 
Ha az érdekelt fél személyhez fűződő jogainak megsértéséről egy éven túl szerzett 
tudomást, az eljárás megindítására nyitvaálló határidő megállapítására a Magyar 
Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 326. § (2) 
bekezdésében foglalt rendelkezést kell megfelelően alkalmazni.

17. § (1) A főfelügyelőség és a felügyelőség eljárása során az államigazgatási 
eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény rendelkezéseit az e 
törvény 18-19. §-aiban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Ha a Gazdasági Versenyhivatal 15. § (2) bekezdése alapján jár el, eljárására a 
Tpvt. rendelkezéseit kell alkalmazni.

18. § (1) Ha az eljáró szerv az eljárás során megállapítja a reklám jogsértő voltát

a) elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését,

b) megtilthatja a jogsértő magatartás további folytatását.

(2) Az eljáró szerv határozatával bírságot szabhat ki azzal szemben, aki a 
jogsértést elkövette. A bírság többszörös jogsértés esetén halmozottan is 
kiszabható.

(3) A bírság összegét az eset összes körülményeire - így különösen a fogyasztók 
érdekei sérelmének körére, súlyára, a jogsértő állapot időtartamára és a jogsértő 
magatartás ismételt tanúsítására - tekintettel kell meghatározni. A jogerősen 
kiszabott és be nem fizetett bírságot adók módjára és azokkal egy sorban kell 
behajtani.

(4) A műsorszolgáltatóval szemben kiszabott bírságot a Musorszolgáltatási Alapba 
kell befizetni. Egyébként a bírságot a főfelügyelőség számlájára kell befizetni.

19. § Az eljáró szerv határozatban ideiglenes intézkedéssel megtilthatja a jogsértő 
magatartás további folytatását, illetve elrendelheti a jogsértő állapot 
megszüntetését, ha erre - az érdekeltek jogi vagy gazdasági érdekeinek védelme miatt
- halaszthatatlanul szükség van.

20. § (1) A felügyelőség első fokú határozata ellen benyújtott fellebbezést a 
főfelügyelőség vezetője bírálja el. A főfelügyelőség vezetője elrendelheti a 
határozat azonnali végrehajtását.

(2) A főfelügyelőség vezetője határozatának felülvizsgálata keresettel kérhető a 
bíróságtól. A kereset alapján indult bírósági eljárás során a polgári 
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény XX. fejezetében foglalt 
rendelkezéseket kell alkalmazni. A bíróság a főfelügyelőség vezetőjének határozatát 
megváltoztathatja.

Kapcsolódó szócikkek Szerkesztés

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

A Wikia-hálózat

Véletlen wiki